Jak czytać i interpretować kody błędów OBD?

Postęp technologiczny i stale rozwijający się przemysł motoryzacyjny pomaga kontaktować się mechanikowi z samochodem. Niestety, samochód nie jest jeszcze w stanie precyzyjnie powiedzieć, który element nadaje się do naprawy lub wymiany. Jednak określenie przybliżonej grupy elementów, których tyczy się awaria pozwala oszczędzić dużo czasu mechanikowi już na samym etapie stawiania diagnozy. Samochód komunikując się za pomocą kodów błędów może też nieświadomego użytkownika oprogramowania wprowadzić w błąd. Element podejrzany o awarię, znajdujący się na końcu łańcucha elementów, może przecież wysyłać błędny sygnał z powodu niesprawności elementu znajdującego się przed nim. Po uzyskaniu kodu błędu, mechanik zaczyna swego rodzaju grę łączenia faktów, skojarzeń i własnego doświadczenia w kwestii działania pojazdu. Teorii może być kilka, a najważniejsze aby odkryć tą właściwą. Zacznijmy od tego czym z założenia jest OBD i w jaki sposób formułuje swoje informacje.

OBD (On Board Diagnostic) – jest to system pokładowy, który jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdów produkowanych od 1996 roku w USA i od 2000 roku w Europie. Ma on za zadanie ciągłe monitorowanie parametrów pracy układu napędowego w samochodzie. Głównie tych elementów, których niedomagania mogą znacząco wpłynąć na emisję składników spalin. OBD miało na celu wprowadzenie znormalizowanego systemu diagnostycznego do wszystkich pojazdów (znormalizowane przyłącze i kody błędów). System OBD kontroluje między innymi pracę reaktora katalitycznego, co zmusiło producentów do montowania dwóch sond lambda, przed i za reaktorem, w celu porównywania skuteczności jego pracy. Występują 2 typy błędów. Błąd B jest błędem mniej krytycznym i jego pierwsze wystąpienie zostaje zapisane w pamięci komputera. Dopiero za drugim razem wystąpienia tego samego błędu, informacja zostaje przekazana kierowcy. Błędy typu A, są błędami krytycznymi, które pogarszają jakość spalin o ponad 50% i sygnalizowane są od razu. Wszystkie sygnały wyświetlane są za pośrednictwem kontrolki MIL (Malfunction Indicator Light).
Przykładowy kod to P 0 3 0 1 gdzie, pierwszy znak określa w jakich elementach pojazdy wystąpił błąd (układ napędowy, karoseria, układ jezdny, komunikacja sieciowa). Druga określa organizację odpowiedzialną za definicję kodu (SAE lub indywidualni producenci). Trzecia to podgrupa związana z funkcjami samochodu (np. układ zasilania paliwem lub powietrzem, sterowanie prędkością obrotową biegu jałowego). Ostatni znak oznacza konkretny numer błędu, dla określonej wcześniej grupy i podgrupy. Ogólnie można powiedzieć, że każdy kolejny znak, bardziej precyzuje nam lokalizację problemu.

Komunikacja między samochodem a mechanikiem nie zawsze musi dotyczyć problemów. Dzięki specjalnym skanerom czy innym urządzeniom diagnostycznym, możemy zarządzać wyposażeniem pojazdu i uaktywniać ukryte możliwości danego samochodu, które wymagają dopłaty.

Bezcenna w pracy mechanika może okazać się możliwość podglądania parametrów pracy samochodu w czasie rzeczywistym. Jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś zobaczyć i usłyszeć, to rozbieżność wartości liczbowych może dać odpowiedź w kwestii rozwiązywania problemów np. z mocą silnika. Szczególnie przydatne będzie to w przypadku występowania danego problemu tylko w trakcie jazdy.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak podłączyć komputer, jakie są jego możliwości i jak powinno się rozumieć błędy wyświetlane przez komputer, zobacz nagranie „Miłośników czterech kółek”.

A na koniec seria interpretacji kodów błędów z doświadczenia – czyli coś, do czego trzeba dojść samemu przerabiając dziesiątki przypadków. Na szczęście niektórzy dzielą się wiedzą i podpowiadają. Może znajdziecie tu przypadek, który zdarzył się w Waszym warsztacie i nie macie pomysłu jak go rozwiązać?

Dajcie znać w komentarzu czy zajmujecie się diagnostyką samochodową na co dzień i odgadywanie usterek to Wasz chleb powszedni? Pochwalcie się też swoimi ciekawymi przypadkami, których rozwiązanie okazało się zaskakujące.

UBEZPIECZENIE OC dla warsztatów samochodowych współpracujących z DobryMechanik.pl

Posiadanie polisy pokrywającej szkody powstające przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe, ale żaden poważny przedsiębiorca nie powinien ryzykować, że w skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności lub błędu pracownika jego firma zostanie sparaliżowana dodatkowymi kosztami. Z dumą prezentujemy autorski program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dedykowany warsztatom samochodowym współpracującym z portalem Dobry Mechanik.pl, przygotowany przez konsorcjum brokerskie architUBEZ Biuro Brokerskie / PROTECTA BROKER Sp. z o.o.

Z punktu widzenia specyfiki branży warsztatowej niezwykle ważna jest możliwość ochrony ubezpieczeniowej od szkód, jakie zostaną wyrządzone na mieniu klienta, głównie na jego samochodzie, czy też mogące się przydarzyć jemu samemu. Klient, oddając auto do warsztatu, ma prawo oczekiwać nie tylko wykonania usługi, ale również odebrania swojego auta w stanie nie gorszym, niż przed pozostawieniem go w zakładzie samochodowym. Nawet drobna szkoda na pojeździe wartym kilkaset tysięcy złotych może okazać się dla warsztatu poważnym problemem finansowym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni warsztat przed skutkami niefachowo wykonanej usługi, co przecież może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu mechanikowi, a także przed roszczeniami o odszkodowanie za przypadkowe uszkodzenie auta, gdy znajduje się na terenie warsztatu. Poprawnie skonstruowane ubezpieczenie OC powinno pokryć również koszty leczenia klienta, który doznał obrażenia na terenie zakładu, a także zapewnić ochronę od szkody wyrządzonej pracownikom warsztatu (na skutek winy pracodawcy).

Przed czym może chronić polisa OC?

Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zależny jest od wielu czynników – specyfiki branży, w jakiej działalność jest prowadzona, indywidualnych preferencji ubezpieczonego, a także od elastyczności i możliwości ochronnych towarzystwa ubezpieczeniowego. Niezależnie od tego podstawą ochrony ubezpieczeniowej jest ekonomiczna odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, do których naprawienia zobowiązany jest ubezpieczający. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Jednym z możliwych rozszerzeń podstawowego zakresu ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkami powstałymi przy pracy.

Bezdyskusyjnie polisa odpowiedzialności cywilnej ochroni przedsiębiorcę przed roszczeniami osób trzecich, w związku ze szkodami, które są wynikiem jego zaniedbań. Wydatki w takich przypadkach mogą być naprawdę spore i bardzo nadwerężyć pozycję finansową przedsiębiorstwa. Nie bez przyczyny zatem umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest jedną z podstawowych, które powinny zostać zawarte w związku z prowadzoną działalnością.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Podstawowym założeniem programu jest finansowe zabezpieczenie właścicieli warsztatów samochodowych, w przypadku ich odpowiedzialności za powstanie szkody na osobie lub w mieniu wyrządzonej osobom trzecim.

Program obejmuje również swoim zakresem:

 • szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich będących przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone pracownikom,
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem,
 • szkody w pojazdach mechanicznych będących w pieczy lub pod dozorem,
 • szkody wynikające z emisji, wycieku substancji niebezpiecznych,
 • szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • szkody w pojazdach powstałe podczas transportu/ przemieszczania się na własnych kołach do innego zakładu naprawczego,
 • szkody w pojazdach klientów warsztatu wyrządzone  przez pracowników podczas  jazd próbnych
 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną),

Powyższa oferta jest dedykowana zarówno dla warsztatów, które rozważają wykupienie polisy OC, jak również dla warsztatów, które już takie ubezpieczenie posiadają. Dajemy Państwu możliwość porównania zakresu ubezpieczenia oraz wysokości składki. Jesteśmy przekonani, że proponowane rozwiązanie może okazać się korzystniejsze i pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze nowej polisy na kolejny rok ubezpieczeniowy.

W jaki sposób kształtują się koszty ubezpieczenia OC?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy w głównej mierze od zakresu ochrony i pułapu sumy gwarancyjnej, do wysokości której odpowiada ubezpieczyciel. Co więcej pod uwagę brana jest wysokość przewidywanego rocznego obrotu i wartość tzw. udziałów własnych potrącanych przez towarzystwo z wypłaconego odszkodowania. W prezentowanym programie wygląda to następująco:

tabela oc(1)

Dla warsztatów, których obrót przekroczył 2.000.000,00 PLN składka ustalana jest indywidualnie. Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie za 12-miesięczny okres ubezpieczenia płatna jest jednorazowo.

Jakie zalety posiada ubezpieczenie OC dla warsztatów?

 • Program autorski z niedostępnym dla innych warsztatów samochodowych zakresem ubezpieczenia [tylko warsztaty współpracujące z portalem DobryMechanik.pl mają możliwość skorzystania z oferty];
 • Pełna obsługa brokerska obejmująca wsparcie w przypadku powstania szkody;
 • Wiodący ubezpieczyciel Hestia – gwarancja bezpieczeństwa i szybkiej obsługi szkodowej;
 • Prosty sposób zawarcia umowy ubezpieczenia – minimum formalności w związku z samodzielnym wyborem składki i sumy ubezpieczenia, a w efekcie szybkie wystawienie polisy;
 • Atrakcyjna cena ubezpieczenia.

Jeśli masz pytania, nasz doradca odpowie na wszystkie i pomoże Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

kom.: 503 758 803

Wyniki konkursu „Zostań ekspertem DobryMechanik.pl”

W lipcu 5 warsztatów samochodowych rozpoczęło wakacje z miesięcznymi pakietami promującymi PREMIUM, w nagrodę za udzielenie największej ilości odpowiedzi na pytania klientów związane z usterkami i eksploatacją samochodów poprzez sekcję Zapytaj Mechanika. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców.

1. Stacja obsługi samochodów Andrzej Kulawik
2. Serwis Samochodów Terenowych i Osobowych Landyzone
3. Mobilna autodiagnostyka komputerowa
4. Auto-Serwis Michał Mazur
5. AUTOMECHANIKA 24H

Fundatorem kolejnych 5 pakietów promujących PREMIUM za udzielanie odpowiedzi na pytania w lipcu jest Total. Zachęcamy do dalszego dzielenia się wiedzą!