Posiadanie polisy pokrywającej szkody powstające przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe, ale żaden poważny przedsiębiorca nie powinien ryzykować, że w skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności lub błędu pracownika jego firma zostanie sparaliżowana dodatkowymi kosztami. Z dumą prezentujemy autorski program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dedykowany warsztatom samochodowym współpracującym z portalem Dobry Mechanik.pl, przygotowany przez konsorcjum brokerskie architUBEZ Biuro Brokerskie / PROTECTA BROKER Sp. z o.o.

Z punktu widzenia specyfiki branży warsztatowej niezwykle ważna jest możliwość ochrony ubezpieczeniowej od szkód, jakie zostaną wyrządzone na mieniu klienta, głównie na jego samochodzie, czy też mogące się przydarzyć jemu samemu. Klient, oddając auto do warsztatu, ma prawo oczekiwać nie tylko wykonania usługi, ale również odebrania swojego auta w stanie nie gorszym, niż przed pozostawieniem go w zakładzie samochodowym. Nawet drobna szkoda na pojeździe wartym kilkaset tysięcy złotych może okazać się dla warsztatu poważnym problemem finansowym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni warsztat przed skutkami niefachowo wykonanej usługi, co przecież może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu mechanikowi, a także przed roszczeniami o odszkodowanie za przypadkowe uszkodzenie auta, gdy znajduje się na terenie warsztatu. Poprawnie skonstruowane ubezpieczenie OC powinno pokryć również koszty leczenia klienta, który doznał obrażenia na terenie zakładu, a także zapewnić ochronę od szkody wyrządzonej pracownikom warsztatu (na skutek winy pracodawcy).

Przed czym może chronić polisa OC?

Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zależny jest od wielu czynników – specyfiki branży, w jakiej działalność jest prowadzona, indywidualnych preferencji ubezpieczonego, a także od elastyczności i możliwości ochronnych towarzystwa ubezpieczeniowego. Niezależnie od tego podstawą ochrony ubezpieczeniowej jest ekonomiczna odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, do których naprawienia zobowiązany jest ubezpieczający. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Jednym z możliwych rozszerzeń podstawowego zakresu ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkami powstałymi przy pracy.

Bezdyskusyjnie polisa odpowiedzialności cywilnej ochroni przedsiębiorcę przed roszczeniami osób trzecich, w związku ze szkodami, które są wynikiem jego zaniedbań. Wydatki w takich przypadkach mogą być naprawdę spore i bardzo nadwerężyć pozycję finansową przedsiębiorstwa. Nie bez przyczyny zatem umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest jedną z podstawowych, które powinny zostać zawarte w związku z prowadzoną działalnością.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Podstawowym założeniem programu jest finansowe zabezpieczenie właścicieli warsztatów samochodowych, w przypadku ich odpowiedzialności za powstanie szkody na osobie lub w mieniu wyrządzonej osobom trzecim.

Program obejmuje również swoim zakresem:

 • szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich będących przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone pracownikom,
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem,
 • szkody w pojazdach mechanicznych będących w pieczy lub pod dozorem,
 • szkody wynikające z emisji, wycieku substancji niebezpiecznych,
 • szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • szkody w pojazdach powstałe podczas transportu/ przemieszczania się na własnych kołach do innego zakładu naprawczego,
 • szkody w pojazdach klientów warsztatu wyrządzone  przez pracowników podczas  jazd próbnych
 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną),

Powyższa oferta jest dedykowana zarówno dla warsztatów, które rozważają wykupienie polisy OC, jak również dla warsztatów, które już takie ubezpieczenie posiadają. Dajemy Państwu możliwość porównania zakresu ubezpieczenia oraz wysokości składki. Jesteśmy przekonani, że proponowane rozwiązanie może okazać się korzystniejsze i pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze nowej polisy na kolejny rok ubezpieczeniowy.

W jaki sposób kształtują się koszty ubezpieczenia OC?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy w głównej mierze od zakresu ochrony i pułapu sumy gwarancyjnej, do wysokości której odpowiada ubezpieczyciel. Co więcej pod uwagę brana jest wysokość przewidywanego rocznego obrotu i wartość tzw. udziałów własnych potrącanych przez towarzystwo z wypłaconego odszkodowania. W prezentowanym programie wygląda to następująco:

tabela oc(1)

Dla warsztatów, których obrót przekroczył 2.000.000,00 PLN składka ustalana jest indywidualnie. Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie za 12-miesięczny okres ubezpieczenia płatna jest jednorazowo.

Jakie zalety posiada ubezpieczenie OC dla warsztatów?

 • Program autorski z niedostępnym dla innych warsztatów samochodowych zakresem ubezpieczenia [tylko warsztaty współpracujące z portalem DobryMechanik.pl mają możliwość skorzystania z oferty];
 • Pełna obsługa brokerska obejmująca wsparcie w przypadku powstania szkody;
 • Wiodący ubezpieczyciel Hestia – gwarancja bezpieczeństwa i szybkiej obsługi szkodowej;
 • Prosty sposób zawarcia umowy ubezpieczenia – minimum formalności w związku z samodzielnym wyborem składki i sumy ubezpieczenia, a w efekcie szybkie wystawienie polisy;
 • Atrakcyjna cena ubezpieczenia.

Jeśli masz pytania, nasz doradca odpowie na wszystkie i pomoże Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

kom.: 503 758 803

Czy artykuł był pomocny?
TakNie